Holmestrand er nominert til spennende pris hvor våre løsninger inngår

 

Helhetlig boligplanlegging i Holmestrand viser resultater

Sist oppdatert 28.10.2016 - Publisert på husbanken.no /


 

Holmestrand kommune er nominert til Statens pris for boligsosialt arbeid 2016. I 2011 ble kommunen med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, og har siden jobbet systematisk og målrettet med å sette boligsosialt arbeid i sentrum for alle kommunens avgjørelser.


Kommunens helhetlige tilnærming viser seg gjennom organisering, mål og tiltak. De har opprettet en styringsgruppe med ledere av alle kommunens virksomheter som har bidratt til å øke samhandling på tvers. Styringsgruppa har ført til en holdningsendring i hele organisasjonen.


Holmestrand kommune i Vestfold har i underkant av 11 000 innbyggere.


 

 

En kartlegging av boligsituasjonen i forkant av arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram, viste flere forbedringsområder:


Behov for flere egnede boliger for vanskeligstilte
Hjelpe flere vanskeligstilte til å beholde en egnet bolig
Flere alternative løsninger på midlertidig boliger
Bedre organisering av tjenester
Riktig informasjon, bedre tilgjengelighet og brukervennlighet


– Kommunens visjon er at den boligsosiale handlingsplanen skal gjennomsyre alt det kommunen foretar seg. Planen skal være en helhetlig og levende plan som fører til resultater. Den skal være dynamisk fordi samfunnet endrer seg, sier ordfører Alf Johan Svele.


Holmestrand forebygger bostedsløshet på flere områder. Og bruker ulike metoder i det boligsosiale arbeidet som viser gode resultater. Ulike tiltak og metoder er presentert under:


 

Godt internt samarbeid med resultater

Holmestrand har faste samarbeidsmøter mellom NAV, Psykisk helsetjeneste for voksne og Virksomhet kommunalteknikk. Kommunen bruker tilleggskontrakter for å forhindre utkastelser og et team som består av en representant fra NAV, en boligkonsulent, boligkoordinator, ledere og gjeldsrådgiver. Teamet skal hjelpe boligsøkere og boligeiere med å skaffe og beholde egnede boliger.Startlån: Fra leie til eie

Holmestrand bruker startlånet aktivt i «Leie til eie» prosjekter for å redusere antall midlertidige boliger. De har en egen modell for økt integrering av flyktninger med «leie før eie». Startlån har økt fra 1 til 30 millioner.


 

 

Et boligtilbud for alle

Kommunen har et differensiert boligtilbud og et lavterskel botilbud for spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet. De har bygget 2 nye småhus og Tyristubben –et prosjekt med omsorgsboliger og boliger for personer med psykiske lidelser og personer i rehabiliteringsfase. Holmestrand kommune satser også på boliger for funksjonshemmede. Eksempler er et nytt bofellesskap med avlastningstilbud. Kartlegging av fremtidige boligbehov foregår kontinuerlig.


 

 

Brukermedvirkning og samarbeid med frivillig sektor

Holmestrand har lagt stor vekt på å sikre brukermedvirkning og god informasjon i sitt boligsosiale arbeid. De har med brukerorganisasjoner i referansegrupper, avholder møter og deler ut skriftlig informasjon til pårørende, hjelpeverger, brukere og ansatte. En årlig samarbeidsplattform «Å løfte i fellesskap» har gitt Holmestrand en solid samarbeidsrelasjon med frivillig sektor. De har opprettet «Senter for frivillighet og forebygging», som er en digital møteplass hvor folk kan melde seg på, både som deltaker og ressurs.

«Frivillighet.no» er et nyttig verktøy som mange – store og små kommuner- kan ha bruk for.


Forbilledlig boligsosialt arbeid

Juryen mener at: Holmestrand har fått til imponerende endringer og solide resultater på det boligsosiale feltet. Holmestrand jobber bredt og det fungerer. Kommunen har fått en gjennomgående holdningsendring i hele organisasjonen for bedre samhandling og samarbeid, på tvers av ansvar og fagfelt. Det boligsosiale arbeidet er i dag et felles ansvar, noe som sikrer kontinuitet i arbeidet og bedre og mer effektive boligløsninger. Arbeidet de gjør er et godt eksempel for andre tilsvarende kommuner.Les om de andre nominerte for "Statens pris for boligsosialt arbeid i 2016" her.


Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om prosjektet i Holmestrand og hva Caretech har bidratt med? Send en mail til kirsti@caretech.no eller bruk vårt kontaktskjema